Voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Bepalingen
De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
Bedingen waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn eerst dan bindend indien schriftelijk door ons bevestigd en gelden alsdan alleen voor de overeenkomsten waarbij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
In geval van botsende voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet, ook niet wanneer deze als eerste zijn aangeboden. Dat is anders indien deze schriftelijk door Search me zijn aanvaard.
Artikel 2 – Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
Onze aanbiedingen zijn dertig dagen geldig.
Artikel 3 – Begripsbepaling
In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer, Search me
Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die Search me opdraagt werkzaamheden te verrichten
Overeenkomst, de overeenkomst, waarbij Search me zich verbindt ten behoeve van haar Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
Materiaal, de te bewerken tekstdocumenten.
Artikel 4 – Overeenkomsten
Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Search me. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit schriftelijke bevestiging door Search me, dan wel uit het feit dat Search me uitvoering geeft aan de overeenkomst.
Een overeenkomst wordt gesloten onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer, na inzage van het materiaal, binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog straffeloos op kan zeggen.
Artikel 5 – Algemene bepalingen
Opdrachtnemer verbindt zich de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht te nemen.
Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.
Artikel 6 – Uitbesteding aan derden
Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te doen uitvoeren.
Artikel 7 – Klachten
Indien de uitvoering van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor Opdrachtgever, geeft hij Opdrachtnemer de gelegenheid binnen redelijke tijd de nodige correcties aan te brengen.
Artikel 8 – Duur
Indien omtrent duur van de overeeenkomst niets is overeengekomen, dan zal Opdrachtnemer deze naar redelijkheid zelf vaststellen.
Indien de opdracht wordt gewijzigd heeft Opdrachtnemer het recht de duur van de overeenkomst naar redelijkheid te verlengen.
De met Opdrachtgever overeengekomen duur van de overeenkomst is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
Artikel 9 – Overmacht
Bij overmacht worden diensten en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. De overeengekomen diensten worden dan verricht zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
Indien bij het intreden van de overmacht Opdrachtnemer al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het betrof een afzonderlijke transactie.
Artikel 10 – Einde
De overeenkomst eindigt:
met haar volbrenging;
op het door partijen bepaalde tijdstip;
door ontbinding door de rechter;
door ondercuratelestelling van Opdrachtgever of Opdrachtnemer, sursance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, overlijden van Opdrachtnemer tenzij diens onderneming wordt voortgezet.
Artikel 11 – Gewichtige reden
Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige reden tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden, waarbij als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst redelijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.
Artikel 12 – Vergoeding
Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer vergoeding verschuldigd.
Opdrachtnemer stelt de omvang van de vergoeding vast met inachtneming van de tarieven die hij in het algemeen gebruikt.
Artikel 13
Wanneer de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of voordat de tijd, waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de volbrenging onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft Opdrachtnemer het recht:
op de volledige vergoeding, indien Opdrachtgever de overeenkomst door een opzegging in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft beeindigd of de overeenkomst op grond van een aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming is ontbonden.
op een in verband met de reeds verrichte werkzaamheden naar billijkheid vast te stellen deel van de vergoeding, in alle overige gevallen van tussentijdse beindiging.
Artikel 14 – Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen, zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
In geval van niet tijdige betaling door Opdrachtgever van enig bedrag alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of in geval van faillissement zullen alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
Bij niet tijdige betaling van enig bedrag is Opdrachtgever een rentevergoeding per maand verschuldigd van de op dat moment geldende wettelijke rente ingaande op de vervaldag en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend. Alle kosten, in en buiten rechte, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 15 – Klachten
Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na vervulling van de overeenkomst. Opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichtingen akkoord te hebben bevonden.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Search me is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Search me verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij worden de volgende bepalingen in acht genomen:
niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Search me niet aansprakelijk.
De door Search me te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
Opdrachtgever zal Search me vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Search me ter zake van het gebruik van door opdrachtgever verstrekte informatie en meer in het algemeen uit welke oorzaak dan ook ontstaan en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend.
Fouten als gevolg van telefonische opdrachtverlening of wijziging van de opdracht zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. De bewijslast ligt eveneens bij opdrachtgever.
Artikel 17 – Toepasselijk Recht
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.

Geef een reactie